Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Regulamin§ 1 
Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.targrol.pl prowadzony jest przez firmę
Targrol Sklep Przemysłowy Sołtysiak Wiesław
Mroczków Gościnny 53
26- 300 Opoczno


2. Regulamin określa zasady zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w sklepie www.targrol.pl

3. Regulamin nie stanowi ograniczeń praw klienta będącego jednocześnie konsumentem które gwarantuje mu kodeks cywilny (Dz.U.nr26 poz93ze zm.) (Dz.U.nr141 poz 141,poz.1176ze zm.)
§2
Rejestracja i składanie zamówień

1. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna

2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych oraz proszony jest o staranne wypełnienie formularza w celu właściwej realizacji zamówienia

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym na Towar wyszczególniony w zamówieniu

5.Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych – informację    
poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie oferty Kupującego i zawarcie umowy sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem 

6. Anulowanie lub zmiana Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z Towarem. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to możliwe (e-mailem lub telefonicznie).

7. Zamówienie niepotwierdzone przez Sprzedawcę nie są wiążące dla Sprzedawcy

8. Kupujący po uzyskaniu potwierdzenia od Sprzedającego może przystąpić do realizacji płatności za zamówiony towar na wskazane konto Sklepu
PKO Bank Polski SA : 16 1020 3916 0000 0102 0023 8907

9. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej powinien zapłacić za zakupiony Towar w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąc.

10. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego, według cen określonych przez Sklep w trakcie składania Zamówienia. Informacja o koszcie dostawy towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy Towaru znajdują się w zakładce „Transport” na stronie Sklepu.

§3
Realizacja dostawy

1. Dostawa jest realizowana po zaksięgowaniu wpływu środków  pieniężnych na konto Sklepu Sprzedającego 

2. Towar dostępny na magazynie jest wysyłany do kupującego w ciągu 2-3 dni roboczych

3. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich lub transportem własnym

4. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący będący Konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.

5. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

6. Kupujący informowany jest o terminie dostawy i numerze przesyłki poprzez e-mail lub telefonicznie

7. Kurier ma obowiązek jedynie wyładować towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania, lokalu itp. 

8. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§4
Gwarancja

1 Towar sprzedawany przez sklep internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta

2. Towar objęty gwarancją producenta należy kierować bezpośrednio do niego

§5
Reklamacja

1. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową towaru na adres e-mailowy: targrol@targrol.pl

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.

5. W przypadku umów zawieranych z klientami, nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6. W przypadku towaru, objętego gwarancją producenta, klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;
b) korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

§6
Odstąpienie od umowy


1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w formie elektronicznej na adres targrol@targrol.pl bądź listownie na adres:
Targrol Sklep Przemysłowy Sołtysiak Wiesław
Mroczków Gościnny 53
26- 300 Opoczno

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł. Klient ponosi koszty odpowiedniego opakowania zwracanego towaru oraz koszty jego powrotnego odesłania do sprzedawcy.

3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu 
zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

4. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia jej zawarcia;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.
6. Towary o szczególnych właściwościach (tj. określonych przez konsumenta lub ściśle z nim związane) wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi.

§7
Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności sklepu, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

7. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 665 627 334
b) e-mail: targrol@targrol.pl
c) pisemnie na adres: Targrol Sklep Przemysłowy Sołtysiak Wiesław, Mroczków Gościnny 53, 26- 300 Opoczno

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.targrol.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

9. Nazwa sklepu internetowego www.targrol.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2015 roku.

Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • Targrol
  Sołtysiak Wiesław
  Mroczków Gościnny 53
  26-300 Opoczno
  Tel. 44 754 13 42
  Kom. 605 535 060
  NIP: 768-125-75-47
 • E-mail:targrol@targrol.pl
 • Telefon44 754 13 42
  605 535 060
  665 627 334
 • Fax44 754 13 42
 • Godziny działania sklepupon-pt 8.00 - 16.00 w soboty 9.00 - 14.00

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl | Hosting i integracja -ITCSerwis.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).